گلچین محرم ۱۳۸۹

گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج شهروز حبیبی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت رقیه (س) نوحه ۱۲.۶ ۱۳:۴۱ ۲ ۲ ۳۲۴۷ ۴۴۵۸
۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت قاسم (ع) نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۲ ۲ ۳۱۶۷ ۴۲۷۴
۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۹.۷ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۲۱۷۰۶ ۵۵۶۵
۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۹ ۹:۳۹ ۲ ۲ ۳۴۷۷ ۳۹۸۴
۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ قتلگاه نوحه ۷.۴ ۸:۰۰ ۲ ۲ ۳۵۷۱ ۳۹۸۱
۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ راه شام نوحه ۶ ۶:۳۰ ۲ ۲ ۳۰۸۴ ۵۸۲۵
۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت رقیه (س) روضه ۷.۲ ۷:۴۴ ۲ ۲ ۵۱۷۱ ۶۶۶۴
۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۳.۶ ۳:۵۲ ۲ ۲ ۲۸۹۸ ۵۴۶۶
۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۳.۱ ۳:۲۱ ۲ ۲ ۳۲۲۹ ۵۵۲۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۵ ۴:۵۲ ۲ ۲ ۳۱۶۱ ۵۸۵۱