گلچین محرم ۱۳۸۹

گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج شهروز حبیبی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت رقیه (س) نوحه ۱۲.۶ ۱۳:۴۱ ۲ ۲ ۳۱۹۷ ۴۲۸۷
۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت قاسم (ع) نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۲ ۲ ۳۱۰۴ ۴۱۰۳
۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۹.۷ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۲۱۳۴۱ ۵۳۵۹
۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۹ ۹:۳۹ ۲ ۲ ۳۴۰۶ ۳۸۱۴
۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ قتلگاه نوحه ۷.۴ ۸:۰۰ ۲ ۲ ۳۴۲۲ ۳۷۹۲
۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ راه شام نوحه ۶ ۶:۳۰ ۲ ۲ ۳۰۰۵ ۵۶۶۹
۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت رقیه (س) روضه ۷.۲ ۷:۴۴ ۲ ۲ ۵۰۷۵ ۶۴۹۰
۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۳.۶ ۳:۵۲ ۲ ۲ ۲۸۶۵ ۵۳۰۷
۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۳.۱ ۳:۲۱ ۲ ۲ ۳۱۷۶ ۵۳۶۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۵ ۴:۵۲ ۲ ۲ ۳۱۱۹ ۵۶۸۰