شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ پشت و پناه حرم زمینه ۶.۲ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۷۸ ۴۰۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ قمر العشیره تا ابد امیره شور ۵.۴ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۸۹۱ ۳۲۰
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۹ به روی خاکا شاخه های یاس افتاده ای وای واحد ۹.۵ ۹:۴۱ ۰ ۰ ۵۳۰ ۲۳۱
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۹ تا روز محشر پرچمت بالاست عباس واحد ۹.۳ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۴۳۶ ۱۹۳
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۹ عشقم از قدیم الایامه اباالفضل واحد ۵.۹ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۴۷۸ ۲۱۱
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۹ لبم خشکیده اما دلم از دوریت آبه شور ۷.۴ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۸۱۸ ۲۹۴