شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ حالا که میری یه وقت دیر نکنی روضه ۴.۵ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۸۴ ۶۷
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست زمینه ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۹۲ ۱۲۴
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۹ یا قمر العشیره به غیر تو کسی نیست زمینه ۴.۷ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۹۰ ۸۷
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۹ آقا اباالفضل فرمانروای کشور دل ها واحد ۵.۸ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۱۹۵ ۸۸
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۹ راه افتاده سمت دریا واحد ۳.۹ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۴۹ ۷۶
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۹ نفسم تسبیحه اگه من برای تو گریه کنم شور ۴.۱ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۱۰ ۱۲۸