شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۶ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ رو دستای من آروم خوابیدی زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۷۰۵ ۲۱۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ با یه سلامی به تو می رسه شور ۲.۸ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۱۱۷۵ ۳۷۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ علی دست و پا می زنه شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۴۱۰ ۲۰۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ یه کاری کن پسرم واحد ۴.۹ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۹۲ ۱۱۷
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ مرشد آدم دلبر یوسف واحد ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۲۲۷ ۱۲۱
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ برای غربتت بمیرم ای بابا شور ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۴۲۰ ۲۰۷