روز هفتم محرم ۱۳۹۹

روز هفتم محرم ۱۳۹۹

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ روز هفتم محرم ۱۳۹۹ توی گهواره حیدر شدی زمینه ۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۶۸۰ ۲۱۳
۲ روز هفتم محرم ۱۳۹۹ بر لب دریا لب دریادلان خشکیده است واحد ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۳۳۲ ۱۳۷
۳ روز هفتم محرم ۱۳۹۹ آروم جون رباب شور ۴.۲ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۶۳۵ ۲۴۶
۴ روز هفتم محرم ۱۳۹۹ سرو برد خنجرو برد شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۷۲ ۲۱۷