شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۱۰ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ ای یادگار حسنم زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۵۱۶ ۱۶۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ رسیده از دل خیمه زمینه ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۲۲۳ ۱۲۵
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ دوباره دل صبورم شکست شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۴۳۰ ۲۲۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ با نعره های حیدری شور ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۴۱۴ ۱۸۱
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۹ میره سمت میدون غزال حسن واحد ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۲۱۱ ۱۰۷
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۹ به نام نامی اولیاء مخدره زینب واحد ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۷۶ ۱۴۳
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۹ لشکر عدو فراری شده شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۳۶۱ ۱۸۶
۸ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عشق قد رعنای اباالفضل شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۸۲ ۱۸۱
۹ شب ششم محرم ۱۳۹۹ قاسم گیسو قاسم رخ بی همتا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۲۱ ۱۶۷
۱۰ شب ششم محرم ۱۳۹۹ عموجان چی اومد سر پیکرت شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۲۵۳ ۱۴۹