روز ششم محرم ۱۳۹۹

روز ششم محرم ۱۳۹۹

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ روز ششم محرم ۱۳۹۹ عموجان میام اذن میدون بگیرم دلش رو نداری زمینه ۱.۹ ۱:۴۸ ۰ ۰ ۴۰۶ ۱۸۳
۲ روز ششم محرم ۱۳۹۹ خودم دیدم دشمن به جسم تو می تاخت واحد ۲.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۱۳ ۱۲۴
۳ روز ششم محرم ۱۳۹۹ برگشتی از حج واجب و رفتی سوی دیر راهب شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۲۰ ۱۸۶