شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ کردی دلم رو مضطر زمینه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۳۱ ۱۱۱
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ به روی لب هام قاسمه شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۵ ۱۱۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ بردن اسمت خیر العمل شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۱۴ ۱۳۶
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ تویی دلربا و دلبر واحد ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۲۶ ۹۴
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۹ هر ثانیه روضه رو مغتنم می شمارم واحد ۳.۹ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۳ ۹۳
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۹ هر چقدرم طولانی هر چقدرم دیر کنی شور ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۸۱ ۱۱۸