تخریب بقیع ۱۳۹۹

تخریب بقیع ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۹ نداری حرم و صحن و بارگاه زمینه ۷.۷ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۱۴۷۵ ۴۹۰
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۹ برافراشته میشه یه روزی تو دنیا واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۷۶۰ ۳۲۱
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۹ اون اربابی که من می شناسم شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۴۹۳ ۶۲۴