شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹ حسنین نوحه خون حال تو زاره زار زمینه ۷.۸ ۸:۱۶ ۰ ۰ ۲۱۶۵ ۵۳۴
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹ شاهنشاه بی بدیله شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۴۵۶ ۷۶۱
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹ بگیر دستمو ببر مرا به سوی کربلا واحد ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۱۱۱۰ ۴۲۳
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۹ این دل زارم خوش به هواته شور ۷.۸ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۲۹ ۷۸۲