آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹

آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹

از سید طالع برادیگاهی، ۷ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ گلیرم کربلا ۳.۳ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۱۱۷۳ ۳۱۸
۲ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ عباس عباس ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۶۵۲ ۳۰۰
۳ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ بالام لای لای ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۴۱۷ ۲۰۹
۴ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ بویانیب قانه ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۳۸۵ ۱۹۳
۵ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ دور گدک علی اکبر ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۳۱۹ ۱۶۳
۶ آلبوم گلیرم کربلا | محرم ۲۰۱۹ هیهات منا الذله ۳ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۴۷۱ ۱۷۵