۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دخت شه مردانی شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۵۸۲ ۵۶۱
۲ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ماهی با دریا خوشه دریا کجاست حرمت واحد ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۷۸۹ ۴۴۲
۳ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ماه تماشایی من تک ۶.۴ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۸۱۳ ۴۱۲
۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ من از اون لحظه به تو دل دادم شور ۷ ۷:۲۴ ۰ ۰ ۱۵۱۲ ۷۴۳