۲۳ بهمن ۱۳۹۸

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ یه حس رؤیایی یه حس دیرینه زمینه ۸.۲ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۱۹۱۶ ۸۰۴
۲ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ تو روضه می میرم یا تو حرم الله اعلم شور ۶.۵ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۱۳۷۱ ۸۴۴
۳ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ دور شدم از تو توی دنیا ولی حوصله کردی واحد ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۸۸۸ ۵۵۹
۴ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ جان ها به فدای تو تک ۵.۸ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۲۹۶۲ ۸۴۶
۵ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ دوباره دل صبورم شکست شور ۱۳.۳ ۱۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۹۲۵ ۱۱۴۳