۲۳ بهمن ۱۳۹۸

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ یه حس رؤیایی یه حس دیرینه زمینه ۸.۲ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۱۱۶۲ ۵۵۲
۲ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ تو روضه می میرم یا تو حرم الله اعلم شور ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۹۴۹ ۶۰۲
۳ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ دور شدم از تو توی دنیا ولی حوصله کردی واحد ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۶۰۵ ۳۹۵
۴ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ جان ها به فدای تو تک ۵.۸ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۶۰۷ ۳۶۹
۵ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ دوباره دل صبورم شکست شور ۱۳.۳ ۱۴:۱۵ ۰ ۰ ۱۲۶۵ ۶۸۹