ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ببین که کشته منو خاطرات تو زهرا زمینه ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۳۱۸ ۱۵۰
۲ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ آه از آن روز که دنیای من از پا افتاد زمینه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۲۱۴ ۱۰۶
۳ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ مدیون اولاد توأم یا زهرا شور ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۲۱۴ ۱۳۶
۴ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ تشنه بودم و ابر کرم شدی شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۸۸ ۱۱۵
۵ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ای علم افراشته در جهان شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۶۶ ۱۱۱
۶ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یه باغ سوخته غصه پرنده هاته واحد ۸.۲ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۱۲۸ ۸۷
۷ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم واحد ۴.۵ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۹ ۶۹
۸ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یا قاهر العدو یا والی الولی واحد ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۴ ۷۸
۹ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یا عین الله الناظره شور ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۳۱۷ ۱۵۷