ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ببین که کشته منو خاطرات تو زهرا زمینه ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۵۹ ۴۴۱
۲ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ آه از آن روز که دنیای من از پا افتاد زمینه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۵۵۵ ۳۴۷
۳ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ مدیون اولاد توأم یا زهرا شور ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۵۶۶ ۴۲۰
۴ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ تشنه بودم و ابر کرم شدی شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۰۵ ۴۸۰
۵ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ ای علم افراشته در جهان شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۴۶۷ ۳۸۹
۶ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یه باغ سوخته غصه پرنده هاته واحد ۸.۲ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۳۲۲ ۳۱۱
۷ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم واحد ۴.۵ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۳۱۵ ۲۷۶
۸ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یا قاهر العدو یا والی الولی واحد ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۹۴۸ ۴۳۱
۹ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۸ یا عین الله الناظره شور ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۲۴۴۵ ۷۷۷