ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ مادر نیمه جون تو رو جون زینبت زنده بمون شور ۶.۳ ۶:۴۲ ۱ ۱ ۴۷۰ ۱۵۶
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ بین دیوار و درم فضه بیا نوحه ۹ ۹:۴۲ ۱ ۱ ۱۵۳ ۹۰
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ تا نهان زیر گلت ای گل رعنا کردم واحد ۴.۱ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۴۳ ۷۱
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ ای مادر حسین و حسن دیده باز کن واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۱ ۱ ۱۰۷ ۶۶
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ سلام عصمت الله کبری سلام شور ۶.۸ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۲۶۴ ۱۲۶
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ تو کل دنیا مادر فقط به تو دل بستم شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۳۴۶ ۱۶۴
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ داره خودش رو می زنه شور ۵ ۵:۱۹ ۱ ۱ ۲۴۳ ۱۳۴