ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ بالای نیزه ها با لب خونین زمینه ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۳۳۱۴ ۱۱۴۸
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ نرو بمون دلخوشی حیدر نوحه ۴.۲ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۸۵۲ ۱۱۲۲
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ همین که بهتری الحمدالله واحد ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۲۳۷۹ ۹۳۷
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ الهی دو عالم فدای غمت واحد ۳.۴ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۱۹۵ ۸۸۲
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ نرو زهرا بمون و تکیه گاهم باش شور ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۴۴۰۱ ۱۶۰۱
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۸ خدایی نامرده اونی که با نیزه آقا راه گلوتو سد کرده شور ۲.۶ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۱۰۲۷۹ ۲۸۹۷