شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ جگرم پاره شد از زهر کجایی پسرم روضه ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۷۱۰ ۲۹۱
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ ای نور چشم مصطفی زمینه ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۶۹۶ ۳۸۴
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ اینا همش لطف آقامه زمینه ۳.۳ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۷۱۷ ۴۵۷
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ یادمه بچگیام موقع مریضیام شور ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۱۱۰ ۶۲۸
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ با حال بد بر سر کشید تا عبایت را واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۳۹۰ ۲۹۹
۶ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ الهی کم نشه سایه ات یا حسین از سر نوکرها شور ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۷۹۳ ۵۲۹