آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

از حسين فيصل، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ تستاهل اكثر ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۷۸۱ ۳۴۴
۲ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ خيمة حسينية ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۴۴۳ ۲۸۰
۳ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ صحت وينك ۸ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۲۸۷ ۲۶۳
۴ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ زفة موت ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۳۹۲ ۳۸۰
۵ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ دخيلك ۴.۸ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۳۴۱ ۳۰۱
۶ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ وينه يوسف ؟ ۷.۸ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۳۱۷ ۵۳۰
۷ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ آنه الغريبه ۵.۵ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۲۸۵ ۲۶۹
۸ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ اترك الدنيا ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۸۴ ۲۷۴