آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

از حسين فيصل، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ تستاهل اكثر ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۶ ۷۲
۲ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ خيمة حسينية ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۷۷ ۴۴
۳ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ صحت وينك ۸ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۵۵ ۳۹
۴ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ زفة موت ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۵۳ ۴۴
۵ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ دخيلك ۴.۸ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۵۱ ۳۹
۶ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ وينه يوسف ؟ ۷.۸ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۶۱ ۳۴
۷ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ آنه الغريبه ۵.۵ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۵۶ ۳۹
۸ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ اترك الدنيا ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۵۶ ۴۷