آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱

از حسين فيصل، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ تستاهل اكثر ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۳۳۹ ۱۶۵
۲ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ خيمة حسينية ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۱۷۹ ۱۳۱
۳ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ صحت وينك ۸ ۸:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۶ ۱۱۳
۴ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ زفة موت ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۲۵ ۱۳۱
۵ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ دخيلك ۴.۸ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۳ ۱۱۷
۶ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ وينه يوسف ؟ ۷.۸ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۱۱۱ ۱۲۱
۷ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ آنه الغريبه ۵.۵ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۶ ۱۲۳
۸ آلبوم تستاهل اكثر | محرم ۱۴۴۱ اترك الدنيا ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۷ ۱۲۱