شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ پریشون چه چیزایی که نبودم تو این سال ها شور ۷.۳ ۷:۲۳ ۱ ۱ ۴۶۰۳ ۲۰۴۳
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ دو ماه زندگی ام خرج روضه های تو بود واحد ۳.۸ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۱۴۴۴ ۸۴۷
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ السلام علی غریب کرب و بلا شور ۶.۹ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۲۹۲۴ ۱۷۰۲