شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ یا امام رضا دوباره اومدم مناجات ۳.۶ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۶۵۵ ۲۵۹
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ آمدم از راه و کشید آرام عبا روی سرش روضه ۳.۱ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۲۸۲ ۱۶۵
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ آمدم امشب حرم با پدر و مادرم زمینه ۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۹۸۱ ۵۳۱
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ آقاجون سر از من و سروری از تو زمینه ۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۶۳۸ ۴۲۹
۵ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ جگرم پاره شد از زهر کجایی پسرم واحد ۲.۶ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۳۷۰ ۲۲۹
۶ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ باز محرم و صفر تموم شد و شروع شد یه ساله انتظارمون شور ۳.۴ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۷۳۸ ۴۶۸