شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است روضه ۵.۷ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۰۳ ۲۵۳
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ دوباره اشک ماتم مصیبت همینه روضه ۶ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۳۳۸ ۱۹۴
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ صل علی سیدنا المصطفی زمینه ۶.۳ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۹۳۶ ۵۹۲
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ کریم اونه که ما رو خودش صدا می زنه زمینه ۶.۲ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۲۸ ۶۹۹
۵ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ رسیدم به شب های تو نوحه ۴.۷ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۶۲۴ ۳۶۰
۶ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ خوشم که از ازل شدم به درگهت گدا حسن واحد ۴.۶ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۶۵۰ ۴۰۲
۷ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ اگه غریب ندیدی یه سر برو مدینه شور ۳.۱ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۶۷۷