اربعین حسینی ۱۳۹۸

اربعین حسینی ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۸ پسر فاطمه سلام سلام روضه ۹.۸ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۴۰۱۸ ۱۱۸۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۸ تو رو میون قتلگاه غریب گیر آوردنت زمینه ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۶۶۳ ۲۲۶۴
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۸ من زینبم صاحب پرچم حیدرم زمینه ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۴۲۹۶ ۱۹۸۱
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۸ یاذالکرم منو ببر تا به حرم شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۳۹۲۶ ۲۲۰۰
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۸ سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود واحد ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۲۶۱۶ ۱۲۵۱
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۸ ای به فدای روی ماهت یا صاحب اللوا تک ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۷۳۷ ۱۴۲۸