شب ۶ صفر ۱۳۹۸

شب ۶ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ وقتی که دید موج عطش بی حساب شد روضه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۶۳ ۳۴۶
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ یه نفر هست که هنوز حالم باهاش خوب میشه زمینه ۵.۹ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۱۹۴۷ ۱۰۸۰
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ صاحب علم بمون زمینه ۵.۴ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۰۶ ۹۹۷
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ لشکر جمع دور گودال زمینه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۳۰۴ ۷۳۸
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ امام صادق فرمود البشارت ای مؤمنین واحد ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۲۵۲ ۸۸۰
۶ شب ۶ صفر ۱۳۹۸ رو بال فرشته ها دارن میان زائرا شور ۲.۴ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۴۶۱۷ ۱۷۰۱