شب ۴ صفر ۱۳۹۸

شب ۴ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ از همان روز که مسکین سرای تو شدم مناجات ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۴۲۰ ۶۲۱
۲ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ زینب طلوع بود ولی ابتدا نداشت روضه ۵.۳ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۷۷۸ ۵۶۳
۳ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ ای سر بریده بال و پرم را نگاه کن روضه ۲.۱ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۹۰۳ ۶۱۳
۴ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ می رسد رزق محبان اباعبدالله واحد ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۳۸۲ ۹۶۵
۵ شب ۴ صفر ۱۳۹۸ قدم قدم موکبا رو می گردم واحد ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۵۷۲۶ ۲۳۸۱