شب ۳ صفر ۱۳۹۸

شب ۳ صفر ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ زینب بساط کاخ ستم را بهم زده روضه ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۸۹۷ ۲۹۴
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ لب های تو مگر چقدر سنگ خورده است روضه ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۴۲۵ ۲۵۵
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ نور می بینم نور می بینم زمینه ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۳۷۵۳ ۲۲۰۴
۴ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ اگه قطره بودم دوست داشتم زمینه ۴.۷ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۳۵۶ ۸۲۲
۵ شب ۳ صفر ۱۳۹۸ مردن برای تو آسونه شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۶۴۷ ۱۱۷۷