شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸

شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ شبای جمعه مادر از خواب می پرید زمینه ۴.۱ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۹۹۵ ۸۴۵
۲ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ دل تموم نوکرا دیوونه های کربلا شور ۳.۳ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۶۸۹ ۱۰۳۲
۳ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ از امروز بی تو از فردای بی تو شور ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۹۷۸ ۶۶۶
۴ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ ابری میباری میون دریای حسین شور ۳.۲ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۸۳۴ ۶۶۹
۵ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ من پای شما می مونم حسین شور ۷.۳ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۹۳۷ ۷۰۴
۶ شب دوازدهم محرم ۱۳۹۸ سلام ای دردت به جونم اومدم ارباب شور ۶.۵ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۱۲۴۶ ۸۹۱