شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ بذار که یه کم نگات کنم عزیز دلم زمینه ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۴۹۵۱ ۲۲۴۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ زنم اما از این پس مرد میدان تو خواهم بود واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۵۸۰ ۱۲۷۴