شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ فریاد تو شد در هلهله گم زمینه ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۳۶۴۴ ۱۴۰۹
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ غم توی چشات روی دلم بهونه پاشید واحد ۹.۷ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۱۸۹۹ ۱۱۱۶
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ بعضی وقتا مثلا تو جمعه شب ها واحد ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۵۸۵۰ ۲۰۶۵
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ کار اشقیا به انتها رسید شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۲۵۲۳ ۱۴۹۶
۵ شب عاشورا ۱۳۹۸ عزیز زهرایی میون اعدایی شور ۶.۳ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۲۹۷۱ ۱۷۰۰