شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ شده آب آب حرم بی جواب روضه ۶ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۱۱ ۶۴۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ چه غنچه زیبایی زمینه ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۱۲۶۵ ۱۲۱۷
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ذکر دل بی تابمی شور ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۴۷۲ ۱۲۳۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ چرا قهری مگر تقصیر دارم واحد ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۹۷۷ ۹۰۱
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ مادرم می گفت برات گریه کنم می بینی شور ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۹۳ ۱۴۴۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بی تو نمیاد خواب به چشمام علی بالام شور ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۶۹۴ ۱۴۵۹