شام غریبان ۱۳۹۸

شام غریبان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۸ دیره اما حداقل اومدم زمینه ۹.۸ ۱۰:۱۵ ۱ ۱ ۱۸۳۶ ۱۱۶۴
۲ شام غریبان ۱۳۹۸ کربلا یه دشت گلگلونه زمینه ۶.۳ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۹۵۰ ۹۲۲
۳ شام غریبان ۱۳۹۸ آقاجون فقط میخوام من ازت شور ۴.۳ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۳۱۳۳ ۱۳۶۷
۴ شام غریبان ۱۳۹۸ شبای بدون هیئتت آقا برای ما تاریک و سرده شور ۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۴۹۳ ۱۱۹۹