شام غریبان ۱۳۹۸

شام غریبان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۸ دیره اما حداقل اومدم زمینه ۹.۸ ۱۰:۱۵ ۱ ۱ ۱۵۵۰ ۸۶۲
۲ شام غریبان ۱۳۹۸ کربلا یه دشت گلگلونه زمینه ۶.۳ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۸۱۵ ۶۷۰
۳ شام غریبان ۱۳۹۸ آقاجون فقط میخوام من ازت شور ۴.۳ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۲۹۳۱ ۱۱۰۲
۴ شام غریبان ۱۳۹۸ شبای بدون هیئتت آقا برای ما تاریک و سرده شور ۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۹۸۷ ۸۲۴