شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ آه ای هلال زینب زمینه ۴.۹ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۱۳۱ ۱۱۶۳
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ وای وای وای وای شلوغ قتلگاه زمینه ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۹۲ ۱۱۶۱
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ ارباب همه عالم و آدم شور ۴ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۲۲۵۳ ۱۳۲۴
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ زائرتم با تخیلم شور ۵.۹ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۲۹۵۳ ۱۳۸۸