روز تاسوعا ۱۳۹۸

روز تاسوعا ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۳۹۸ آب آور حرم دل نگرونم زمینه ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۳۷۹۹ ۱۶۲۱
۲ روز تاسوعا ۱۳۹۸ وقتی که دست تو جدا شد واحد ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۱۵۹۷ ۹۱۲
۳ روز تاسوعا ۱۳۹۸ شد راهی فرات تا بیاره برات شور ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۲۸۴۲ ۱۸۲۲
۴ روز تاسوعا ۱۳۹۸ بلند شو عباس ای امیر لشکرم شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۲۹۱۹ ۱۷۶۶
۵ روز تاسوعا ۱۳۹۸ ایها الغریب ایها الغریب شور ۷.۴ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۳۷۴۴ ۱۷۸۰