شام غریبان ۱۳۹۸

شام غریبان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۸ سری به روی نیزه ها بلنده روضه ۴.۹ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۹۰۴ ۸۲۶
۲ شام غریبان ۱۳۹۸ هجوم ناگهان و وای زینب روضه ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۳۸ ۶۹۳
۳ شام غریبان ۱۳۹۸ از وقتی رفتی صد بار دور گودالت گشتم زمینه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۳۱۹۹ ۲۰۶۰
۴ شام غریبان ۱۳۹۸ دست تقدیر گریه می کنه ای وای شور ۴.۵ ۴:۴۶ ۱ ۱ ۲۵۸۰ ۱۶۱۰