روز هشتم محرم ۱۳۹۸

روز هشتم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ روز هشتم محرم ۱۳۹۸ افتادی از نفس افتادم از پا زمینه ۵.۳ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۳۷۲۹ ۱۶۸۸
۲ روز هشتم محرم ۱۳۹۸ داغ تو صبرم رو سر آورد واحد ۵.۸ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۸۸ ۹۹۶
۳ روز هشتم محرم ۱۳۹۸ برخیز و رحم کن به دل بی امان من واحد ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۱۴۰۷ ۱۱۱۴
۴ روز هشتم محرم ۱۳۹۸ ایها الغریب ایها الغریب شور ۷.۱ ۷:۳۰ ۰ ۰ ۲۹۱۶ ۱۸۰۳