شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ دلدار حسین دریای کرم زمینه ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۳۳۷۱ ۱۷۱۱
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ جولان میده توی میدون داره فرمان میده شور ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۳۰۶۱ ۱۸۶۴
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ ای پناه حرم واحد ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۲۷۳۲ ۱۵۹۱
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو تک سواری تو یلی تک ۷.۹ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۲۵۲