شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ لب کودکانم خشکیده واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۴۰۶ ۳۸۴
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تویی معنای غیرت و حماسه واحد ۶.۹ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۳۸۵ ۴۱۳
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ شده تکراری تموم روز و شب های حرم نرفته ها شور ۵.۶ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۴۵۸ ۵۲۸