شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ دارم با یه حالی می رسم کنار تنت زمینه ۷.۸ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۶۵۲۶ ۳۳۹۵
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ اسدالله و هو الغالب شور ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۰ ۰ ۴۱۵۰ ۲۶۷۷
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ آمدی تا که بفهمیم وفا یعنی چه واحد ۵.۲ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۳۰۲۰ ۲۲۲۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ حب الحسین یعنی عشق پاک و تازه واحد ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۲۶۳۳ ۱۹۷۵
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ صلی الله علیک یا مظلوم واحد ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۲۴۲۸ ۱۸۵۶
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۸ علمدارم رفت داره میباره چشام شور ۲.۴ ۲:۱۹ ۰ ۰ ۴۶۶۷ ۳۱۱۱