شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ در صورت نور نبوی زمینه ۵.۴ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۳۳۴ ۱۴۴۴
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی آقای منه منم غلام علی شور ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۰۶۰ ۱۵۶۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ من آنم که مست دلبرم تک ۳.۷ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۶۲۳ ۱۱۸۱
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یوسف آل بنی هاشم علی اکبر تک ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۴۲۸ ۱۲۰۶