شب عاشورا ۱۳۹۸

شب عاشورا ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۸ به سینه هر که تمنای کربلا دارد مناجات ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۲۹۰۵ ۱۱۹۶
۲ شب عاشورا ۱۳۹۸ مستانه برگشته مثل کبوتر اشک من از لانه برگشته روضه ۱۱.۷ ۱۲:۰۷ ۰ ۰ ۱۷۵۱ ۱۲۲۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۸ کنار علقمه شد غوغا نوحه ۳.۹ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۱۴۵ ۲۰۲۱
۴ شب عاشورا ۱۳۹۸ رفتی برادرت تنهاتر شد زمینه ۹ ۹:۱۵ ۰ ۰ ۵۳۲۰ ۳۸۴۱
۵ شب عاشورا ۱۳۹۸ وای وای خدایا برادرم تشنم زمینه ۳.۲ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۴۲۲۵ ۳۳۰۷
۶ شب عاشورا ۱۳۹۸ گفتی میان خیمه برایت دعا کنم واحد ۴ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۱۶۰ ۲۰۷۸