شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ حی علی البکاء همه جا گریه می کنم شور ۵.۲ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۸۹۱ ۱۱۶۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ آقا به هوای کربلا سوگند شور ۵.۶ ۵:۴۱ ۱ ۱ ۱۱۲۶ ۸۱۲
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بست بر روی سر عمامه پیغمبرم را واحد ۶.۹ ۷:۰۶ ۱ ۱ ۶۶۲ ۵۴۰
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ الشمر جالس قاتل رو سینته شور ۶.۶ ۶:۵۲ ۱ ۱ ۲۵۴۴ ۱۳۵۷