شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو ابوفاضل و بر چرخ ادب قائمه ای روضه ۹.۶ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۶۱۴۴ ۲۳۴۴
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ همین که نعره لشکر بدل به هلهله شد روضه ۱۴.۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۰ ۳۳۹۵ ۲۱۴۹
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تشنه بودیم بوی آب می رسید از علقمه زمینه ۶.۹ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۶۷۶ ۷۷۸۳
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ شبای پریشونی با چشمای بارونی زمینه ۷.۶ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۸۱۱۹ ۵۳۷۲
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ جون و دلم فدای تو واحد ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۵۳۲۰ ۳۴۶۱