شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی یه چیزی به بابا بگو وای علی زمینه ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۶۱۶ ۹۵۴
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ الحق که تو یادآور خیبری شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۱۹۴ ۸۰۹
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ وقتی که زره می پوشه شور ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۱۶ ۱۱۸۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سحر وقتی که اذان آخر رو می گفتی گریه کردم واحد ۱۰.۳ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۴۲ ۸۰۳
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ قدر قدرت قوی شوکت تک ۴.۷ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۷۸۸ ۶۴۴
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ وسط سینه زنی حس می کنم پیش منی شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۹۲۸