شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ این آخر عمریه چی اومده به سرم زمینه ۷.۱ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۴۵۳۸ ۲۵۸۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سرور میشه یه تنه برا خودش لشکر میشه شور ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۳۴۱۵ ۲۱۱۹
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ ساحل چشمامو از بچگی دریا کردم شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۳۰۳۵ ۲۵۰۴
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ حب الحسین یعنی عشق پاک و تازه واحد ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۳۳۱ ۱۶۰۵
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یا حبیبی نور عینی شور ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۳۸۸ ۱۷۱۲