شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ تا خدایی خدا در دل و جان است حسین مناجات ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۸۶۴ ۱۲۲۹
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ شد شب هشتم و بسه صبوری روضه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۶۳۸ ۱۲۷۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ رفت و پشت سر دوون دوون زمینه ۶.۸ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۴۹۹۹ ۳۷۱۶
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ والا علی اکبر واحد ۲.۶ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۳۲۵۷ ۲۴۵۸
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ یا علی عازم میدان شده حالا علی شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۴۱۴۳ ۳۲۱۶