شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند مناجات ۵ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۳۱۶۶ ۱۱۹۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ مثل حیدر برگشت روضه ۵.۵ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۱۹۷۱ ۱۳۶۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ خواهرت تو خیمه گریبون درید زمینه ۳.۹ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۴۹۰۴ ۳۳۴۴
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا زمینه ۵.۸ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۵۸۳۰ ۳۹۹۲
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ اگر از تنم جدا کنی سرم زمینه ۵.۴ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۴۹۳۰ ۳۶۸۲
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سنگ تو را به سینه میزنم یا امام حسین واحد ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۳۸۲۸ ۲۴۲۴
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ از تو یا علی هر چه می رسد تک ۲.۳ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۳۶۴۶ ۲۴۹۷