شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ لالایی گلم دیگه بخواب کبوتر من زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۵۷۷۷ ۳۵۶۷
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ساحل چشمامو از بچگی دریا کردم شور ۳.۳ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۴۰۲۲ ۳۰۶۹
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هوای گرم و نمیاد بارون واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۰۴۴ ۲۴۰۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۷۷۹ ۲۳۷۶
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ عشق بی همتا حضرت دریا واحد ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۱۸۱ ۲۲۲۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ به سوی تو قدم قدم شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۳۷۲۲ ۳۱۰۶