شب چهارم محرم ۱۳۹۸

شب چهارم محرم ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ السلام محرم الحرام زمینه ۵.۸ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۴۰۰۸ ۲۳۷۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ نسوزد تا که دل چشمی به عالم تر نمی گردد واحد ۴.۵ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۸۶۶ ۲۰۹۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ تا آخرین نفس نوکری می کنم برات تک ۲.۸ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۲۸۷۶ ۲۶۲۲
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ همه مهمون توایم آقا شور ۴.۵ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۴۴۷۶ ۳۰۴۹