شب چهارم محرم ۱۳۹۸

شب چهارم محرم ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۵۲ دقیقه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ دینش زینب است روضه ۱۲.۲ ۱۲:۴۵ ۰ ۰ ۵۸۴۱ ۲۳۲۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ من شب بیدارم زمینه ۸.۴ ۸:۴۲ ۱ ۱ ۷۵۵۸ ۶۲۴۲
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ چشم بر هم بزنی در دل صحرا مانده شور ۲.۳ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۶۴۴ ۶۰۴۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ من کیم حر گنهکار ابا عبدالله واحد ۲.۵ ۲:۲۱ ۲ ۲ ۵۵۵۹ ۳۹۵۸
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ ندیده عالم امکان چنین مرد آفرین بانو واحد ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۴۲۸۶ ۳۴۶۵
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ تو خیمه هنوز من سرلشکرتم تک ۴.۹ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۶۳۳۷ ۴۶۴۲
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ یک لحظه تو خیمه گام شور ۵.۱ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۷۷۸۲ ۵۵۸۶