شب سوم محرم ۱۳۹۸

شب سوم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۸ یکی بود یکی نبود روضه ۵.۵ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۴۹۵۴ ۲۲۳۷
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۸ سر بابامو بریدن زمینه ۸.۶ ۹:۱۰ ۰ ۰ ۵۹۶۶ ۳۹۹۳
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۸ بابا ای لعنت به شامیا شور ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۶۴۳۷ ۴۷۲۳
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۸ رو خاک خرابه نشستم که شاید واحد ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۵۰۷۸ ۳۵۷۰
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۸ یکی بود یکی نبود واحد ۳.۹ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۳۸۵۳ ۳۰۷۵
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۸ دیشب خواب بابامو دیدم دوباره تک ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۰۰۸ ۴۴۹۹
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۸ میگن روضه دلمردگیه شور ۶.۹ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۸۶۵۱ ۶۲۰۲