چاووش محرم ۱۳۹۸

چاووش محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ چاووش محرم ۱۳۹۸ خدا رو شکر دیدم ماه عزاتو زمینه ۶ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۸۶۵۰ ۵۷۱۶
۲ چاووش محرم ۱۳۹۸ پا کشیدم از هر جا آمدم سر کویت شور ۸.۳ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۷۶۱۸ ۵۴۹۲
۳ چاووش محرم ۱۳۹۸ بشنو از ناله زارم شرح حال روزگارم واحد ۸.۶ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۴۰۸۴ ۳۶۷۱
۴ چاووش محرم ۱۳۹۸ چشم بربند ز هر چیزو بگو یا عباس تک ۵.۱ ۴:۲۱ ۱ ۱ ۴۶۶۷ ۳۶۵۰
۵ چاووش محرم ۱۳۹۸ سلام آدم سلام خاتم شور ۴.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۵۶۰۶ ۴۸۸۷
۶ چاووش محرم ۱۳۹۸ برای نفسی تازه به هوای تو محتاجم شور ۷.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۹۰۷۰ ۱۰۷۴۹